Các Điều Khoản Sử Dụng

1. Các Điều Khoản

Thông qua việc truy cập tới Nhà Trường, quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này, tất cả các luật định và quy định liên quan, và đồng ý rằng quý vị có trách nhiệm tuân theo bất kỳ luật định liên quan nào tại địa phương. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản này, quý vị không được phép sử dụng hoặc truy cập trang này. Các tài liệu lưu trữ tại Nhà Trường được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu tương ứng.

 1. Chỉ cho phép tạm thời tải xuống một phiên bản của bất kỳ tài liệu có thể tải nào trên trang web của Nhà Trường cho mục đích xem tạm thời mang tính cá nhân, phi thương mại. Đây là sự cấp phép tạm thời, không phải chuyển giao tư cách, và dưới sự cấp phép này quý vị không được:
   1. thay đổi hoặc sao chép tài liệu;
   2. sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại, hoặc trình bày công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
   3. giải mã hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào đăng tải trên trang web của Nhà Trường;
   4. xóa ký hiệu bản quyền hoặc ghi chú quyền sở hữu khỏi tài liệu; hoặc
   5. chuyển giao tài liệu cho người khác hoặc ‘sao chép’ tài liệu sang một server nào khác.
 2. Sự cấp phép này sẽ tự động hủy bỏ nếu quý vị vi phạm bất kỳ quy định hạn chế nào và có thể bị hủy bỏ bởi Công Ty bất kỳ lúc nào. Khi quyền xem tài liệu bị hủy bỏ hoặc khi sự cấp phép này bị hủy bỏ, quý vị phải tiêu hủy toàn bộ tài liệu đã tải xuống mà quý vị sở hữu, bất kể là tài liệu điện tử hay được in ra.

3. Miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của Nhà Trường được cung cấp ‘nguyên trạng’. Nhà Trường không bảo đảm, thể hiện hoặc ám chỉ, và do đó miễn trừ trách nhiệm và phủ nhận mọi hình thức bảo đảm khác, bao gồm và không giới hạn trong, các hình thức bảo đảm hoặc điều kiện ám chỉ về chất lượng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các vi phạm quyền lợi khác. Ngoài ra, Nhà Trường không đảm bảo hay thực hiện bất kỳ trình diễn nào liên quan tới độ chính xác, kết quả tiềm tàng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của trường hoặc nếu không thì liên quan tới những tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết tới trang này.

4. Các Giới Hạn

Nhà Trường không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (bao gồm, và không giới hạn trong, tổn thất do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu đăng tải trên trang web của Nhà Trường, cho dù Nhà Trường hoặc người có thẩm quyền của Nhà Trường đã được thông báo miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra những tổn thất đó. Vì một số hệ thống luật pháp không cho phép áp dụng các giới hạn lên bảo hành ám chỉ, hoặc giới hạn trách nhiệm cho tổn thất hệ quả hay ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho quý vị.

5. Sửa Chữa và Đính Chính

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Nhà Trường có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy, hay hình ảnh. Nhà Trường không đảm bảo rằng tất cả tài liệu đăng tải trên trang web của trường đều chính xác, hoàn chỉnh, hoặc hiện hành. Nhà Trường có thể thay đổi các tài liệu đăng tải trên trang web của trường bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo. Tuy nhiên, Nhà Trường không cam kết cập nhật các tài liệu này.

6. Các Đường Dẫn

Nhà Trường không kiểm duyệt tất cả các trang dẫn tới trang web của trường và không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang liên kết này. Việc bao gồm các đường dẫn không thể hiện sự chứng thực của Nhà Trường đối với trang đó. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các trang web liên kết.

7. Các Chỉnh Sửa Điều Khoản Sử Dụng Trang

Nhà Trường có thể chỉnh sửa các Điều Khoản Sử Dụng này cho trang web của trường bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo. Thông qua việc sử dụng trang web này quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản Điều Khoản Sử Dụng hiện thời.

8. Luật Áp Dụng

Bất kỳ yêu sách nào liên quan đến trang web của Nhà Trường đều chịu chi phối bởi các luật định của hệ thống luật pháp tại quốc gia của Chủ Sở Hữu Nhà Trường cho dù có phát sinh mâu thuẫn giữa các điều luật.