Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này quy định phương thức Nhà Trường thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng (tức “Học viên”) của Nhà Trường. Chính Sách Bảo Mật Này áp dụng cho Nhà Trường và tất cả Khóa Học do Nhà Trường cung cấp.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận diện cá nhân từ Học Viên bằng nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, khi Học Viên nhập học tại Nhà Trường hoặc tham gia một Khóa Học trong Nhà Trường, theo dõi thư thông báo định kỳ, và liên quan tới các hoạt động, dịch vụ, chức năng, hoặc nguồn lực sẵn có khác tại Nhà Trường. Học Viên có thể đến thăm Nhà Trường một cách ẩn danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận diện cá nhân từ Học Viên chỉ khi họ tình nguyện cung cấp những thông tin này với chúng tôi. Học Viên có thể từ chối cung cấp thông tin nhận diện cá nhân nhưng hành động này có thể khiến Học Viên không thể tham gia một số hoạt động liên quan đến Nhà Trường.

Thông tin nhận diện cá nhân

Nhà Trường có thể thu thập và sử dụng thông tin nhận diện cá nhân của Học Viên cho những mục đích sau:

  • Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
    Thông tin quý vị cung cấp giúp chúng tôi phản hồi lại yêu cầu dịch vụ khách hàng của quý vị và đáp ứng các nhu cầu một cách hiệu quả hơn
  • Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
    Chúng tôi có thể sử dụng thông tin theo cụm để hiểu cách nhóm Học Viên sử dụng các dịch vụ và tài nguyên do Nhà Trường cung cấp.
  • Để gửi email định kỳ
    Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Học Viên để gửi đến Học Viên thông tin và cập nhật tương thích với yêu cầu của họ. Địa chỉ email của Học Viên cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, nghi vấn, hoặc những yêu cầu khác từ phía Học Viên.

Chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi không bán, giao dịch, hoặc cho thuê thông tin nhận diện cá nhân của Học Viên.

Trang web từ bên thứ ba

Học Viên có thể nhìn thấy quảng cáo hoặc những nội dung khác ở Nhà Trường được liên kết tới các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, công ty quảng cáo, nhà tài trợ, bên cấp phép và những bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc đường dẫn xuất hiện trên những trang web này và không chịu trách nhiệm về hành vi của những trang web liên kết đến hoặc từ Nhà Trường. Ngoài ra, những trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và đường dẫn của chúng, có thể liên tục thay đổi. Những trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng riêng biệt. Hành động duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có đường dẫn đến Học Viên của chúng tôi, chịu sự quản lý của các điều khoản và chính sách của chính trang web đó.

Nhà Trường có toàn quyền cập nhật Chính Sách Bảo Mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích Học Viên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật các thay đổi. Quý vị công nhận và đồng ý rằng trách nhiệm của quý vị là xem lại Chính Sách Bảo Mật này theo định kỳ và nhận biết được các chỉnh sửa.

Chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách nhập học tại Nhà Trường, quý vị biểu thị sự chấp nhận đối với Chính Sách Bảo Mật này. Nếu quý vị không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng không đăng ký nhập học tại Nhà Trường. Nếu quý vị tiếp tục nhập học tại Nhà Trường sau khi nhận các thông báo thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này, quý vị sẽ được mặc định là chấp nhận những thay đổi đó.